Održana dvodnevna edukacija za pedijatre

Created on Wednesday, 13 Sep 2017 18:16:16

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

„Seksualno nasilje nad djecom-prekinimo tišinu“.

 

U Podgorici održane obuke za pedijatre, sudije, tužioce, službenike policije i centara za socijani rad, na temu prepoznavanja i prijavljivanja seksualnog nasilja nad djecom.

(Podgorica 10. septembar 2017 god) U cilju efikasnijeg prepoznavanja i otkrivanja seksualnog nasilja nad djecom u periodu od 4 do 8 septembra sprovedena su dva dvodnevna seminara, jedan za pedijatre, a dugi multisektorskog karaktera za sudije, tužioce, policiju i socijalne službe.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Seksualno nasilje nad djecom-prekinimo tišinu“ koji sprovode SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku EU. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta zaposlenih u zdravstvenom, pravnom i socijalnom sektoru za profesionalnu, kvalitetnu i efikasniju brigu i zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Projektne aktivnosti će obezbijeditit sagledavanje stavova, iskustava i potreba stručnjaka u ovoj oblasti, veći nivo znanja i vještina stručnjaka u prepoznavanju seksualnog nasilja nad djecom i efikasnog tretmana, kao i multidisciplinarni pristup rješavanju problema.

 

Izjave:

Biljana Zeković, direktorica SOS telefona Podgorica i koordinatorka projekta je izjavla da je nasilje nad djecom u svim njegovim pojavnim oblicima ozbiljan problem u Crnoj Gori kojem se još uvijek ne posvećuje dužna pažnja. Uvjerenje da izraženo patrijarhalno društvo obezbjeđuje sigurnost djece, posebno u njihovom domu, predstavlja opasnu predrasudu koja doprinosi neefikasnom otkrivanju nasilja nad djecom ali i neadekvatnoj zaštiti i pomoci djeci ugroženoj nasiljem. Seksualno zlostavljanje djece  je još uvijek tabu tema u našoj zemlji, a žrtve samim tim postaju opet žrtve zavjere ćutanja, što drastično utiče na njihovu budućnost. Ovaj oblik nasilja nad djecom predstavlja složen društveni i psihološki problem, koji zahtijeva usku saradnju između medicinske, pravne i socijalne struke, koja upravo zbog nedostatka adekvatne obuke stručnjaka još uvijek nije dovoljno razvijena.
Upravo stoga, sprovedene obuke su od posebnog značaja jer su povećale znanja i senzibiliditet stručnjaka da da se ovom problematikom bave posvećeno, odgovorno i stručno. Program obuke je obezbijedio šansu da stručnjaci razmijene znanja i iskustva, i uz pomoć ekspertinje sa dugogodišnjim iskustvom u tretmanu seksualno zlostavljane djece, riješe mnoge nedoumice i probleme u postupanju. Dodatnu vrijednost ove obuke predstavlja i jačanje multidisciplinarnog odgovora na seksualno nasilje nad djecom, jer su obukom obuhvaćeni upravo stručnjaci iz sektora koji su odgovorni za podršku i zaštitu djece sa iskustvom seksualnog nasilja (pedijatri,socijalni radnici, službenici policije i zaposleni u pravosudnim organima).

Dr Alma Drešević direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, istakla je da se utjecaj seksualnog zlostavljanja na djetetovo zdravlje povezuje se sa brojnim negativnim medicinskim i psihološkim posljedicama, uključujući i uzimanje droga, nasilno ponašanje i psihičke probleme. Primarna odgovornost pedijatra je zaštita djeteta, a odgovarajuća multidisciplinarna obrada od strane stručnjaka može biti odlučujuća za posljedice kod djece, porodice i društva u cjelini. Dr Drešević navodi da je procjena seksualno zlostavljane djece sve više dio opšte pedijatrijske prakse. Pedijatri viđaju djecu u različitim okolnostima. Nekada je dijete dovedeno jer je izjavilo da je zlostavljano ili je svjedočilo zlostavljanju, nekada nakon epizode seksualnog zlostavljanja radi zdravstvenog pregleda, prikupljanja dokaza i zbog kriznog stanja, a nekada su tokom rutinskog pregleda  uočeni  simptomi i znakovi seksualnog zlostavljanja. Stoga su pedijatri nezaobilazni dio stručnog tima u prevenciji, istrazi i tretmanu problema i očekuje se da su kompetentni u bazičnim vještinama uzimanja podataka i fizičkom pregledu seksualno zlostavljane djece, laboratorijskim pretragama i dijagnostici.
Takoće naglašava da je u svrhu spriječavanja razvoja negativnih medicinskih i psiholoških posljedica, najvažnije seksualno zlostavljanje djeteta što ranije otkriti i uključiti u multidisciplinarnu obradu. Sa kliničke tačke gledišta, razotkrivanjem seksualnog zlostavljanja počinje proces ozdravljenja nakon iskustva seksualne traume, te se smanjuje potencijalni uticaj „čuvanja tajne“. Razumijevanje faktora koji utiču na razotkrivanje seksualnog zlostavljanja od velike je važnosti za unaprjeđivanje napora otkrivanja traume, kao i osiguranja podrške, tretmana i zaštite za žrtve.

G-đa Jelisaveta Sanja Rolović, doktorka nauka, klinička psihološkinja i psihoterapeutkinja, sa dugogodišnjom praksom u Njujorku, angažovana za izvođenje programa vjeruje da će sprovedena obuka pomoći stručnjacima da se efikasnije susreću i bave pitanjima i slučajevima seksualnog zlostavljanja djece. Clj obuke je da se pomogne pedijatrima i ostalim stručnjacima da pobijede prepreke/barijere koje mogu imati kada je ova tema u pitanju i da ih osposobi da prevaziđu društvenu i sociijalnu stigmu koja obavija svaki razgovor o seksualnom zlostavljanju djeteta, i da budu sigurni da neće nanijeti štetu djetetu i porodici.  Dr. Rolović navodi da je učesnicima treninga omogućen dinamičan kontekst u kojem je svaki učesnik imao šansu da istraži svoja vjerovanja, brige, iskustva i klinička znanja.
Stim u vezi, učesnici treninga su istakli teškoće da otvoreno razgovaraju o pitanjima seksualnog zlostavljanja sa pacijentima injihovim porodicama, dileme o etičkim granicama u svojoj praksi, nejasnoće po pitanju gdje njihova odgovornost prema dobrobiti djeteta počinje i završava, kao i nejasnoće po pitanju multisektorskog pristupa, tj. uloga i odgovornosti svake institucije ponaosob. Upravo stoga smatra da je osim vještina prepoznavanja seksualnog zlostavljanja djeteta, sposobnosti vođenja razgovora sa djetetom i porodicom, od posebnog značaja poboljšati multisektorsku saradnju i izraditi jasne smjernice postupanja svih institucija u sistemu zaštite djece od seksualnog zlostavljanja.

Prof. dr Amira Peco Antić, pedijatrica iz Beograda ističe da zlostavljanje djece i dalje ostaje najveći društveni i politiički izazov u cijelom svijetu.„ Svi mi želimo da vjerujemo da uzasne stvari koje se dešavaju ne spadaju u oblast uobičajenog ljudskog iskustva, da su izuzetak, da se dešavaju tamo negdje daleko, nekome drugom“, kaže dr. Peco. Ali svjetski priznata istraživanja, koja uključuju i Balkan pokazuju da će najmanje dvije od 10 djevojčica i jedan od 10 dječaka biti na neki način seksualno zlostavljani do svoje 14 godine, te da se razmjere povećavaju kako adolescenti ulaze u zrelije doba. Istražianja takođe pokazuju da 90% seksualno zlostavljane djece poznaje svog zlostavljača, kao i da od tog broja 30% zlostavljača čine članovi porodice.  Ka­da go­vo­ri­mo o sek­su­al­nom na­si­lju nad dje­com, po po­da­ci­ma UNI­CEF-a sko­ro sva­ki dru­gi gra­đa­nin (46 od­sto) vje­ru­je da ono uglav­nom ni­je pri­sut­no u Cr­noj Go­ri. Ali, gotovo svaki deseti građanin Crne Gore poznaje dijete žrtvu seksualnog zlostavljanja ili odraslu osobu koja je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja.
Moramo imati u vidu da su prijavljeni i procesuirani slučajevi samo vrh ledenog brijega, i da moramo učiniiti sve kako bi osnažili stručnjake za prepoznavanje i obraćanje pažnje na seksualno zlostavljanje djece.  Upravo stoga dr. Peco, kao jedna od voditeljica ovog programa ističe da je obuka uključila najsavremenija teorijsko/istraživačka saznanja o dijalektici i dinamici traume seksualnog zlostavljanja , kao i smjernice za prepoznavanje fizičkih, psihičkih i porodičnih aspekata ponašanja djeteta koji ukazuju na seksualno zlostavljanje djeteta.

 

S poštovanjem,

Nikolina Boljević

Asistentica na projektu „Seksualno nasilje nad djecom-prekinimo tišinu“


PROGRAM RADA ZA DVODNEVNU EDUKACIJU PEDIJATARA CRNE GORE

Predavačice:

Prof. dr Jelisaveta Sanja Rolović

Prof. dr Amira Peco - Antić

I dan - 4. septembar 2017.

10.00-10.30

Registracija učesnika i popunjavanje ulaznog testa znanja.
Otvaranje kursa, upoznavanje sa temom i programom kursa.

10.30-11.00

Upoznavanje učesnika sa ciljevima, načinom rada i očekivanim ishodom kursa. Predstavaljanje predavačica.

11.00-11.30

Pojedinačno predstavljanje učesnika/ca, očekivanja.

11.30-12.00

Pauza za kafu.

12.00-12.45

Kada, kako i zašto pokrenuti razgovor o seksualnom zlostavljanju?
(Oblici seksualnog zlostavljanja, Definicija - Seksualna zloupotreba djece, Koliko je često?)
Predrasude o seksualnom zlostavljanju djece.

12.45-13.00

"Sve izgleda normalno"
Film o porodici u kojoj se događa seksualno zlostavljanje djeteta.

13.00-13.30

Diskusija i rekacije, komentari na film i prve asocijacije.

13.30-14.30

Pauza za ručak.

14.30-15.30

Uloga pedijatra (Znaci i simptomi SZD, Kako se pedijatar postavlja u situaciji kada posumnja da je dijete seksualno zlostavljano)

15.30-16.15

Pedijatrijsko zbrinjavanje seksualno zlostavljenog djeteta.

16.15-16.30

Pauza za kafu.

16.30-17.15

Adamsova klasifikacija.

17.15-18.00

Izvještavanje iz grupa i rezimiranje prvog dana rada kursa.

 

II dan - 5. septembar 2017.

09.30-9.45

Diskusija o prethodnom danu, očekivanja vezana za završni ishod obuke.

09.45-10.30

Drugi dio filma o porodici u kojoj je objelodanjeno seksualno zlostavljanje djeteta sa komentarima.

10.30-11.00

Pauza za kafu.

11.00-12.30

Ponašanje djeteta i kako razgovarati sa djetetom.
(Zašto djeca ćute, intervju sa djetetom, primjer adekvatnih i neadekvatnih pitanja)

12.30-13.00

Razgovor sa roditeljima.

13.00-14.00

Pauza za ručak.

14.00-14.45

Statistika ankete podijeljene pedijatrima Crne Gore i poređenje sa rezultatima iz Srbije.

14.45-15.45

Vježbe i interakcija sa polaznicima/ama edukacije.

15.45-16.15

Pauza.

16.15-17.00

Izvještavanje iz grupa i rezimiranje rada cjelokupnog kursa. Postavljanje ciljeva i smjernica za sledeću fazu edukacije.

17.00-17.30

Popunjavanje upitnika za evaluaciju rada na seminaru/izlazni test. Zatvaranje seminara.

Agendu u PDF obliku možete preuzeti ovdje.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica