Osnivačka Odluka Asocijacije

Na osnovu čl. 11. Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG" br.39/2011), Osnivačka skupština Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, na sjednici održanoj dana 24.03.2016.g.,  donijela je

 

ODLUKU O OSNIVANJU

Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore

 

Član 1.

 

Osnivači Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore (u daljem tekstu: Asocijacija), na sjednici održanoj dana 24.03.2016.godine, donijeli su Odluku o osnivanju Asocijacije za teritoriju Crne Gore, a spisak osnivača sa podacima utvrdjenim Zakonom, čini sastavni dio ove Odluke.

 

Član 2.

Naziv Asocijacije je:"Asocijacija za preventivnu predijatriju Crne Gore".

Naziv Asocijacije na engleskom jeziku je:"Association of Preventivne Pediatrics of Montenegro".

 

Član 3.

Adresa Asocijacije je: Podgorica, Trg Nikole Kovačevića broj 6, u zgradi JZU Dom zdravlja Podgorica.

 

Član 4.

Sjedište Asocijacije je u Podgorici.

 

Član 5.

Ciljevi i zadaci Asocijacije su:

 

1. Rad na preventivnoj pedijatriji na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj), kao i prevenciji masovnih zaraznih i nezaraznih i rijetkih bolesti i oboljenja djece, omladine i mladih.

2. Rad na definisanju problema u pedijatriji, koji se neopravdano zapostavljaju ili previdjaju od strane medicinske zajednice i struke i društva u cjelini, kako bi svojim djelovanjem doprinijelo njihovoj aktuelizaciji i uspješnijem rješavanju, i da ukaže na savremene trendove u pedijatriji.

3. Afirmacija preventivne pedijatrije u cjelokupnom sistemu zdravstvene zaštite.

4. Unapredjenje i razvoj načina i metoda liječenja, u skladu sa zahtjevima savremene medicinske nauke i doktirine.

5. Učešće u utvrdjivanju i ostvarivanju zdravstvene politike u zemlji i realizacija mjera u oblasti zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

6. Razmatranje i predlaganje uvodjenja novih načina i metoda liječenja u preventivnoj pedijatriji, kao i uzajamna pomoć i razmjena iskustava u funkcionisanju ovog sistema, u sklopu cjelokupnog sistema zdravstvene zaštite.

7. Razvoj i unapredjivanje zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, u skladu sa dostignućima savremenih medicinskih i drugih nauka, potrebama djece, omladine i mladih i mogućnostima Država.

8. Stvaranje potrebnih uslova za ostvarivanje jednakosti u standardima i normativima liječenja, uslovima rada, neophodnoj medicinskoj i drugoj opremi, a radi obezbjedjivanja i ostvarivanja sistema preventivne pedijatrije.

9. Koordinacija i saradnja sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore i nadležnim državnim i drugim organima, organima lokalne samouprave, radi zastupanja i ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, u očuvanju i unapredjenju pedijatrijskog modela zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, kroz sistem ugovaranja i dogovaranja.

10. Motivisanje društvenih i državnih faktora koji uredjuju sistem zdravstvene zaštite, kako bi se unaprijedila zdravstvena politika u vezi sa očuvanjem i unapredjenjem zdravlja djece, omladine i mladih.

11. Razvijanje, unapredjenje i sprovodjenje svih oblika kontinuirane medicinske edukacije za pedijatre i ljekare drugih srodnih grana, kao i stručnih sastanaka i drugih akcija, radi ostvarivanja navedenih ciljeva, zadataka i djelatnost.

12. Razvijanje, unapredjenje i ostvarivanje svih oblika saradnje medju registrovanim članovima Asocijacije, na stručnom, društvenom i organizacionom planu, unaprjedjenje stručnog položaja pedijatara i ljekara drugih srodnih grana, kao i rad na njihovoj edukaciji.

13. Razvijanja, unapredjenje i ostvarivanje svih oblika saradnje i kokrektinih i medjusobno korisnih odnosa, sa svim privrednim subjektima, posebno zdravstvene, stomatološke i farmaceutske službe privrednim subjektima prehrambene, preradjivačke i trgovinske industrije, kao i sredstava javnog informisanja, a radi ostvarivanja ciljeva i zadataka na unapredjenju zdravlja djece, omladine i mladih.

14. Uspostavljanje kontakata i saradnja sa srodnim odgovarajućim asocijacijama, udruženjima i društvima, posebno naučnim ustanovama i institucijama, u zemlji i inostranstvu, zdravstvenim ustanovama i organizacijama u regionu i okruženju, učešće u radu lokalne, regionalne, evropske i svjetske asocijacije pedijatara, kao i ostvarivanje saradnje i razmjene iskustava, korisnih informacija i donošenja novih inicijativa sa istim.

15. Povezivanje interdisciplinarnih grana medicine, ali i drugih srodnih struka, koje rade sa djecom, omladinom i mladima i koji, zajedno sa pedijatrija i ljekarima drugih srodnih grana, mogu zajednički da rade na unapredjenju njihovog zdravlja.

16. Uspostavljanje kontakata i saradnja sa roditeljima i drugim zaintersovanim društvenim činiocima i subjektima, koji imaju želju i opredjeljenje, da podrže i pomognu rad i ostvarivanje postavljenih ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.

17. Usaglašavanje zajedničkog načina pružanja usluga preventivne pedijatrije, prema trećim licima i na njihov zahtjev, i

18. Preduzimanje drugih radnji i postupaka u ostvarivanju ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.

 

Član 6

Djelatnosti Asocijacije se ostvaruju:

 

. 1.       Organizovanjem zajedničkih stručnih i naučnih javnih rasprava, sastanaka, skupova, seminara, savjetovanja, simpozijuma, kongresa i drugih oblika rada, radi unaprjedjenja cjelokupnog sistema i prakse u obavljanju preventivne pedijatrije, u zemlji, regionu i inostranstvu.

2.         Realizacijom zajedničkih planova, programa i projekata, koje se odnose na afirmaciju, unapredjenje i razvoj preventivne pedijatrije, načina i metoda liječenja, u skladu sa zahtjevima savrmene medicinske nauke i doktrine.

3.         Pokretanjem inicijativa i predloga za savremenije, kvalitetnije i racionalnije rješavanje pitanja iz oblasti preventivne pedijatrije.

4.         Organizovanjem izdavačke djelatnosti, izdavanjem stručnih časopisa i publikacija i obavljanjem drugih informativnih djelatnosti, i

5.         Organizovanjem i ostvarivanjem drugih djelatnosti i oblika organizovanja rada i angažovanja, od interesa za Asocijaciju, a radi ostvarivanja postavljenijh ciljeva i zadataka Asocijacije.

 

Član 7.
 

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Asocijacije - Predsjednik, je:

   Doc.dr Nebojša Kavarić,2909962210215,Podgorica-Bul.Sv.P.Cetinjskog br 48,  

      /ime i prezime, JMBG,adresa,potpis/

 

Dan stupanja na funkciju Predsjednika Asocijacije, je:24.03.2016.godine.

 

 

U Podgorici,24.03.2016.g.
Broj:02/02-001

P r e d s j e d a v a j u ć i
Osnivačke skupštine

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica