Poslovnik

ASOCIJACIJA ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU CRNE GORE

 

P O S L O V N I K

o radu Skupštine

 

Podgorica, maja 2016.god.

 

 

Na osnovu člana 16 Statuta Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, Skupština Asocijacije na sjednici održanoj dana  31.05.2016.godine, donijela je

P O S L O V N I K

o radu Skupštine

 

I/ OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore (u daljem tekstu:Poslovnik), reguliše se način rada Skupštine Asocijacije za preventinu pedijatriju Crne Gore (u daljem tekstu:Skupština).

Član 2.

Poslove iz svoje nadležnosti Skupština vrši na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, u skladu sa Statutom Asocijacije.

Član 3.

U izuzetno hitnim i opravdanim slučajevima, kada bi zbog neblagovremeno donijete Odluke ili zauzetog stava, mogle da nastupe štetne posledice za Asocijaciju ili širu zajednicu, Skupština može, na predlog Predsjednik Asocijacije ili člana Skupštine, donijeti Odluku bez održavanja sjednice, putem pismenog izjašnjavanja, usmenog telefonskog izjašnjavanja, putem email ili SMS poruke članova Skupštine (koresdpodentna sjednica), ili na drugi prikladan način.

Član 4.

U slučaju iz člana 3 ovog Poslovnika, predlog Odluke mora biti formulisan tako da se članovi Skupštine mogu izjasniti nedvosmisleno sa "za" ili "protiv".
Na osnovu izjašnjenja članova Skupštine, Predsjednik Asocijacije utvrdjuje da li je Odluka iz prethodnog stava, donijeta i o tome obavještava članove Skupštine na prvoj narednoj sjednici.

Član 5.

Sjednice Skupštine se održavaju u prostorijama Asocijacije, ili u prostorijama koje odredi Predsjednik Asocijacije, prilikom sazivanja sjednice.

Član 6.

Sjednice Skupštine su javne.
Javnost na sjednici može se isključiti u slučajevima kada se iznose podaci koji se odredbama zakona, ili drugih propisa smatraju poslovno, profesionalnom ili drugom tajnom.

 

Član 7.

Skupština Asocijacije radi i odlučuje u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Član 8.

Skupština može donositi odluke ako sjednici prisustvuje većina (50% plus jedan) od ukupnog broja članova, ako Statutom Asocijacije nije propisana druga većina.

Član 9.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju samo članovi Skupštine ili njihovi opunomoćeni predstavnici.

Član 10.

Zapisnici i odluke sa sjednice Skupštine, čuvaju se u arhivi kao službena dokumenta.

Član 11.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na članove Skupštine i na druga lica koja prisustvuju ili učestvuju u radu Skupštine.

 

II/ Prava i dužnosti članova Skupštine

Član 12.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnost da prisustvuju i učestvuju u radu, na sjednicama Skupštine, u skladu sa Statutom Asocijacije.
U slučaju spriječenosti da prisustvuju sjednici članovi Skupštine su dužni unaprijed obavijestiti Predsjednika Asocijacije, odnosno naknadno opravdati svoj izostanak.

Član 13.

U radu Skupštine članovi Skupštine imaju prava i dužnosti utvrdjena Statutom Asocijacije.
Svoju funkciju članovi Skupštine su dužni vršiti savjesno i odgovorno, za svo vrijeme trajanja svog mandata.

Član 14.

Članovi Skupštine imaju pravo da direktno na sjednici Skupštine postavljaju pitanja koja se odnose na rad i nadležnost Skupštine, kao i na ciljeve, zadatke i djelatnot Asocijacije.
Pitanja iz stava I ovog člana, se postavljaju usmeno ili pismeno, preko predsjedavajućeg Skupštinom.
Odgovor na postavljena pitanja je dužan dati Predsjednik Asocijacije, a ako zbog složenosti pitanja nije u mogućnosti odmah dati odgovor, isti se daje na prvoj narednoj sjednici.

 

III/ Pripremanje, sazivanje i poziv na sjednicu

Član 15.

Predlog Dnevnog reda sjednice Skupštine sastavlja Predsjednik Asocijacije, u saradnji i u dogovoru sa osnivačima i članovim Skupštine.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Asocijacije, i po sopstvenoj inicijativi.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine, na zahtjev najmanje 1/3 osnivača i članova skupštine .

Član 16.

Poziva za sjednicu Skupštine se dostavlja najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
Poziv mora sadržati: dnevni red i vrijeme i mjesto gdje se sjednica održava.
Uz poziv se po pravilu dostavlja materijal za pojedine tačke dnevnog reda.

Član 17.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, Predsjednik Asocijacije može sazvati vanrednu sjednicu, i to najkasnije 24h prije njenog održavanja.
Predlog dnevnog reda i materijali za vanrednu sjednicu se saopštavaju na samoj sjednici.

Član 18.

Materijali za sjednicu Skupštine treba da budu obradjeni precizno i kratko, sa predlozima rješenja pitanja koja su na dnevnom redu.
Matrijal za sjednicu Skupštine obezbjedjuje Predsjednik Asocijacije, u saradnji sa stručnim konstultantima.

 

IV/ Rad na sjednici

Član 19.

Sjednicama Skupštine predsjedava predsjedavajući Skupštine, u skladu sa Statutom Asocijacije.

Član 20.

Predsjedavajući Skupštine rukovodi njenim radom i stara se o održavanju reda na sjednici.
U tu svrhu predsjedavajući naročito:

- utvrdjuje da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Skupštine, odnosno da li postoji kvorum za rad i odlučivanje,
- u slučaju da sjednici ne prisustvuje kvorum za rad i odlučivanje, istu odlaže i zakazuje novu,
- stara se da se rad Skupštine odvija prema utvrdjenom dnevnom redu i po odredbama ovog Poslovnika,
- daje riječ učesnicima u radu Skupštine, prema redosledu prijavljivanja,
- u opradanim slučajevima odobrava napuštanje sjednice,
- izriče mjere u slučaju narušavanja reda na sjednici,
- predlaže donošenje Odluka, Zaključaka i drugih akata, kada utvrdi da je pitanje iz dnevnog reda dovoljno raspravljeno, i
- potpisuje akta Skupštine.

Član 21.

Nakon utvrdjivanja da Skupština može punovažno da odlučuje, na predlog predsjedavajućeg, utvrdjuje se dnevni red.
Predsjedavajući poziva članove Skupštine da se izjasne o dnevnom redu, ili stave svoje predloge za njegovu izmjenu ili dopunu.
Ako članovi Skupštine predlože dopunu dnevnog reda, dužni su da obrazlože potrebu za tim.

Član 22.

Po utvrdjenom dnevnom redu, prethodno se usvaja zapisnik sda prethodne sjednice.
Član Skupštine ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik, a o osnovanosti stavljenih primjedbi odlučuje se na sjednici.
Stavljene i usvojene primjedbe unose se u zapisnik.
Ako nema primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice, Predsjednik konstatuje da je isti usvojen bez primjedbi, što se unosi u zapisnik tekuće sjednice.

Član 23.

Skupština može svojim zaključkom da ograniči vrijeme trajanja sjednice, imajući u vidu obim pitanja i problema koje treba da razmatra, te o kojima treba da odlučuje shodno utvrdjenom dnevnom redu.
O vremenu trajanja sjednice odlučuje se poslije utvrdjivanja dnevnog reda.

Član 24.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice prelazi se na rad prema usvojenim tačkama dnevnog reda.
Po pojedinim tačkama dnevnog reda, ukoliko je to potrebno, može se uvesti način detaljnog upoznavanja članova Skupštine preko izvjestilaca.

Član 25.

Ukoliko su materijali dovoljno obradjeni, te Odluke odnosno Zaključci ili stavovi predloženi, nije potrebno da izvjestilac prije početka raspravlja i daje uvodno izlaganje.
Izvjestilac po predloženom materijalu je dužan u toku razmatranja istog, davati sva potrebna objašnjenja članovima Skupštine i drugim učesnicima u raspravi.

Član 26.

Kada se razmatraju i donose opšta akta i Odluke, prethodno se vodi rasprava u načelu, a zatim rasprava u pojedinostima.
Nakon zaključivanja rasprave u načelu, rasprava u pojedinostima vodi se po poglavljima ili po članovima.

Član 27.

Član Skupštine može podnijeti amandman na tekst opšte akta ili Odluke.
Predloženi amandman mora biti precizno formulisan.

Član 28.

Prethodno se odlučuje o amandmanu i u slučaju da bude usvojen postaje sastavni dio predloga akta odnosno Odluke. Nakon toga glasa se o predlogu akta, odnosno Odluke.

Član 29.

Na sjednici niko ne može dadobije riječ prije nego što mu je da predsjedavajući.
Učesnik u diskusiji može da govori samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Na sjednici se diskutuje po redu prijavljivanja.

Član 30.

Članovi Skupštine kada dobiju riječ po jednom pitanju, mogu da diskutuju samo jedanput, ali im prdsjedajući može dozvoliti ponovnu diskusiju ukoliko ocijeni da će ona doprinijeti boljem rasvjetljavanju pitanja koje je na dnevnom redu.

Član 31.

Izlaganje člana Skupštine treba da bude kratko i jasno i da sadrži prredloge za rješenje pitanja o kojem se raspravlja.
U svom izlaganju član Skupštine, odnosno učesnik u diskusiji, mora se uzdržavati od uvredljivih i ružnih izraza i zaključaka i nastojati da se služi samo činjenicama kao argumentima.
Nije dopušteno upadanje u riječ diskutantu, niti ometanje njegovog izlaganja, o čemu se stara predsjedavajući.

Član 32.

Predsjedavajući je ovlašćen da oduzme riječ diskutantu, ako se ovaj udalji od pitanja koje je na dnevnom redu, ili ako se ponaša protivno odredbama ovog Poslovnika.

Član 33.

Kada članovi Skupštine u diskusiji zatraže objašnjenje u vezi sa pitanjem o kojem diskutuju, predsjedavajući ili izvjestilac su dužni isto dati.
U diskusiji - raspravi mogu učestvovati i lica koja nijesu članovi Skupštine, ukoliko bi njihova diskusija doprinijela pravilnom rješavanju pitanja o kojem se raspravlja.

 

V/ Odlučivanje i glasanje

Član 34.

Nakon diskusija ili po prihvaćenom predlogu bez diskusija, Skupština odlučuje u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.
Prvo se glasa po predlogu koji je dostavljen uz dnevni red, ili o predlogu koji je formulisao izvjestilac.
Odluku formuliše predsjedavajući, a na osnovu izlaganja u toku sjednice, ukoliko ranije nije podnijet predlog Odluke, Zaključka, odnosno stava.
Odluka se donosi glaslanjem, po pravilu javno, pojedinačnim izjašnjavanjem, a u skladu sa odredbama Statuta Asocijacije.
Glasanje se vrši podizanjem ruke, na taj način što predsjedavajući poziva članove Skupštine da se izjasne: ko je "ZA", ko je "PROTIV" i ko je "UZDRŽAN".

Član 35

Po završenom glasnju Predsjednik utvrdjuje rezultate glasanja i proglašava da li je predlog prihvaćen ili odbijen, odnosno odluka, zaključak, odnosno stav usvojen ili ne.
Skupština odlučuje većinom glasova svojih članova, ili opunomoćenih predstavnika u skladu sa Statutom Asocijacije.

 

VI/ Održavanje reda na sjednici

Član 36.

O redu na sjednici stara se predsjedavajući Skupštine.
Zbog povrede reda na sjednici, članovima Skupštine i licima koja učestvuju u radu sjednice, mogu se izreći mjere:

- usmjena opomena,
- opomena koja se unosi u Zapisnik,
- oduzimanje riječi, i
- udaljavanje sa sdjednice.

Mjere usmene opomene, zapisničke opomene i oduzimanje riječi izriče predsjedavajući, a mjeru udaljenja sa sjednice donosi Skupština većinom glasova, na predlog predsjedavajućeg.

Član 37.

Usmena opomena se izriče za ponašanje i govor na sjednici koji narušavaju red, vrijedjaju prisutne na sjednici i pravila učtivosti, odredbe ovog Poslovnika i dostojanstvo Skupštine.
Opomena koja se unosi u zapisnik izriče se članovima Skupštine i drugim licima koji učestvuju u radu, a koji su bili već jednom opomenuti za njihovo ponašanje, kao i bez prethodne opomene u slučaju teže povrede rada, što ocjenjuje predsjedavajući.
Oduzimanje riječi izriče se članovima Skupštine i drugim licima koji učestvuju u radu sjednice, koja i poslije opomene unijete u zapisnik produže da ometaju rad na sjednici.
Udaljenje sa sjednice izriče se za uporno i teško vrijedjanje predsjedavajućeg i članova Skupštione, ako je prethodno oduzeta riječ.

Član 38.

Član Skupštine i drugo lice koje učestvuje u radu sjednice, kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice, dužno je odmah napustiti prostorije u kojima se održava sjednica, i u istu se ne može vraćati do zaključenja sjednice.
Ako lice iz stava 1 ovog člana, ne napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica, predsjedavajući istu može prekinuti i neće nastavljati sve dok udaljeni ne napusti sjednicu.

 

VII/ Zapisnici

Član 39.

U toku sjednice vodi se zapisnik, koji vodi član Skupštine ili stručno lice - konsultant koji učestvuje u radu sjednice.
Zapisnik se radi u dovoljnom broju primjeraka i mora se završiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sjednice.
Zapisnik i svi prilazi sredjuju se po redu održavanja sjednice i čuvaju kao dokumenta trajne vrijednosti u arhivi Skupštine Asocijacije.

Član 40.

Zapisnik sa sjednice Skupštine sarži:

- redni broj sjednice,
- mjesto, dan i godinu održavanja sjednicer,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- označavanje prisutnih članova Skupština i drugih učesnika u radu sjednice,
- označavanje odsutnih članova Skupštine,
- dnevni red,
- naznaku o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, odnosno naznaku stavljenih i usvojenih primjedbi sa iste,
- tok razmatranja,
- tok odlučivanja,
- odluke, zaključke i stavove usvojene na sjednici.

O sastavljanju zapisnika stara se predsjedavajući i zapisničar.

Član 41.

Zapisnik se dostavlja članovima Skupštine i odgovarajućim organima, službama i dr., a tekst Odluke, Zaključka, stava, ili akta, dostavlja se ovlašćenim pojedincima na izvršenje.

 

VII/ Akta Skupštine

Član 42.

Skupština donosi opšta i pojedinačna akta.
Skupština daje tumačenje akta koje je donio.

 

IX/ Obavještenje o radu Skupštine

Član 43.

Sva akta, odluke, važnije zaključke i stavove, Skupštine objavljuju se na sajtu Asocijacije, ili na oglasoj tabli Asocijacije.
Pojedina opšta akta ili odluke, ukoliko je to posebnim propisima uredjeno, objavljuju se i u Službenom listu Crne Gore.

Član 44.

Skupština je dužna podnijeti izvještaj o svom radu, za period trajanja svog mandata u skladu sa Statutom i Zakonom.

 

X/ Prelazne i završne odredbe

Član 45

Odredbe ovog Poslovnika shodno se primjenjuju i na rad stalnih i povremenih radnih tijela i drugih organa Skupštine Asocijacije.

Član 46.

Poslovnik donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova, ili opunomoćenih predstavnika

Član 47.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika, vrše se na način i po postupku koji je predvidjen za njegovo donošenje.

Član 48.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj:02/02-006        
U Podgorici,31.05.2016.g.                                      

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Dr Paša Divanović,spec.pedijatar

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica