ZAPISNIK sa osnivacke Skupštine 24.03.2016.

Z A P I S N I K

 

Sa Osnivačke skupštine Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore - Podgorica, održane dana 24.03.2016.godine, sa početkom u 12,00 časova. Osnivačkoj skupštini prisustvuju:Doc.dr Nebojša Kavarić, spec.pedijatar, zaposlen u JZU Dom zdravlja - Podgorica, Prof.dr Milica Martinović, spec.pedijatar, zaposlena na Medicinskom fakultetu Podgorica,Doc. dr Aleksandra Klisić,spec.kliničke biohemije, zaposlena u JZU Dom zdravlja - Podgorica, Dr Paša Divanović, spec.pedijatar, zaposlena u JZU Dom zdravlja - Podgorica, Dr Edita Bašović, spec.pedijatar, zaposlena u JZU Dom zdravlja Podgorica, Doc.dr Olivera -Olja Miljanović, spec.med.genetike, zaposlena u Institutu za majku i dijete KCCG - Podgorica, Dr Vladimir-Vlado Vodovar, spec.pedijatar, zaposlen u JZU Dom zdravlja Herceg Novi, Dr Stanka Mrdak, spec.pedijatar, zaposlena u JZU Dom zdravlja - Podgorica, Mina Gazivoda, psiholog, zaposlena u JZU Dom zdravlja Podgorica i Marko Djurdjić, psiholog, zaposlen u JZU Dom zdravlja- Podgorica.

Inicijativni - osnivački odbor Asocijacije za preventivnu pedijatriju, u sastavu:

 1. Doc.dr Nebojša Kavarić,
 2. Dr Paša Divanović, i
 3. Dr Edita Bašović,

sazvao je Osnivačku skupštinu nevladinog udruženja "Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore", za dan 24.03.2016.godine, u Podgorici, sa početkom u 12,00 časova. Skupština je održana u Podgorici, u maloj sali za sastanka Hotela "Podgorica", a prisustvovali su osnivači gore navedeni, koji čine spisak Osnivača Asocijacije za preventivnu pedijatriju.

Za Skupštinu je predložen i jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore,
 2. Donošenje Statuta Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore,
 3. Donošenje Odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje - Predsjednika Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, i
 4. Razno.

Dok je predložena tačka Dnevnog reda o izboru radnih tijela Asocijacije, odložena za narednu sjednicu Skupštine.

Osnivačku skupštinu Asocijacije otvorio je Doc.dr Nebojša Kavarić, upoznavši prisutne osnivače sa ciljevima i zadacima Asocijacije i predložio za predsjedavajućeg Osnivačke skupštine Dr Pašu Divanović, što je jednoglasno prihvaćeno.

Zatim je predsjedavajući Osnivačke skupštine Dr Paša Divanović detaljno izložila ciljeve i zadatke Asocijacije i upoznala sve prisutne članove - osnivače sa osnovnim elementima budućeg Statuta Asocijacije i potrebi da se na Osnivačkoj skupštini donesu zakonom predvidjena osnivačka akta, koja su i predložena dnevnim redom.

U daljim diskusijama povodom predloženih materijala, učestovali su Doc.dr Olivera - Olja Miljanović, Prof.dr Milica Martinović, Dr Vlado Vodovar, Dr Stanka Mrdak i Marko Djurdjić, koji su istakli značaj Asocijacije u sistemu ukupne zdravstvene zaštite mladih, djece i omladine, afirmišući predložene ciljeve i zadatke Asocijacije, ističući želju i potrebu da se konstruktivnim radom i odnosom prema svim ljekarima i drugim licima koji rade na afirmaciji zdravstvene zaštite mladih, djece i omladine, na svim nivoima zdravstvene zaštite, posebno kada se imaju u vidu pitanja zbrinjavanja mladih u pogledu ukupne zdravstvene zaštite koja je utvrdjena strategijom i razvojnim planovima zdravstvene zaštite Crne Gore.

Potom su osnivači jednoglasno donijeli Odluku o:

 1. Osnivanju Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore - Podgorica,
 2. Statutu Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore - Podgorica, i
 3. Izboru lica ovlašćenog za zastupanje - Predsjednika Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore - Podgorica.

 

Za sjedište Asocijacije odredjene su prostorije u Podgorici, u JZU Dom zdravlja - Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br.6.

 

Osnivačka skupština je zaključila svoj rad u 14,15 časova.
U Podgorici,24.03.2016.g.                                                             

Predsjedavajući
Osnivačke skupštine
Dr Paša Divanović

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

 • info@appcg.me
 • +382 (0)20 481 900
 • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica