Zapisnik Skupština 31.05.16

Z A P I S N I K

 

Sa I redovne sjednice Skupštine Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, održane dana 31.05. 2016.godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali za sastanke u Hotelu "Queen of Montenegro"-Bečići, Narodnog fronta bb.
Sjednici prisustvuju: Doc dr Nebojša Kavarić-Predsjednik Asocijacije, dr sci med Aleksandra Klisić, prim dr Paša Divanović, dr Edita Bašović, dr Stanka Mrdak, Mina Gazivoda- psiholog, Marko Đurđić- psiholog,  prim dr Milica Šofranac, dr Ljudmila Radunović, dr Aida Ećo, dr Branka Samardžija Jovanović, dr Dušica Gojković, dr Snežana Perazić, dr Elvis Omeragić, dr Senad Kolašinac, dr Pavle Marniković, dr Danica Stevović, dr Husko Bajrović, prim dr Marija Joksimović, dr Vesna Đukić, dr Miloje Zejak, mr sci med Mirjana Eraković-Šljivančanin, dr Tijana Jovanović, dr Vesna Ivančević, dr Nada Tadić, Milena Lazović-socijalni radnik, članovi Skupštine i stručni saradnici: Vaso Medin i Vladimir Jurković.

 

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sledeći Dnevni red:

       1. Usvajanje zapisnika sa Osnivačke Skupštine

       2. Obraćanje Predsjednika Asocijacije

       3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine

       4. Izbor stalnog radnog tijela Skupštine-

          -Upravnog savjeta i

          -Sekretara savjeta

       5. Donošenje odluke o organizovanju međunarodnog Kongresa preventivne pedijatrije i izbor radnih tijela Kongresa:

          -Organizacionog odbora i

          -Naučnog odbora

      6. Donošenje odluke o izradi projekata i programa od javnog interesa

      7. Donošenje odluke o visini članarine  i

      8. Razno

                                                         

Nakon konstatovanja da sjednici prisustvuje potreban kvorum za odlučivanje, prešlo se na razmatranje dnevnog reda po predloženim tačkama.

Predsjednik Asocijacije je upoznao prisutne sa zapisnikom sa Osnivačke Skupštine, uz osvrt na ciljeve i zadatke asocijacije, utvrđene Odlukom o osnivanju Asocijacije i statutom Asocijacije, afirmišući preventivnu pedijatriju kao dio ukupnog Udruženja pedijatara, kao jedinstvenog dijela i ukupnog dijela Društva ljekara Crne Gore.

Nakon uvodnog izlaganja, zapisnik sa Osnivačke Skupštine je jednoglasno usvojen.

Po drugoj tački dnevnog reda, Predsjednik Asocijacije se obratio prisutnima, u bitnom iznoseći sve radnje i postupke koji su načinjeni u vezi sa osnivanjem i registracijom Asocijacije, kao i predstojećim zadacima koji stoje pred Asocijacijom, a kao prioritet je istakao organizovanje Kongresa preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem i izbor radnih tijela kongresa. Nakon obraćanja i pružanja neophodnih informacija, izvještaj Predsjednika Asocijacije je jednoglasno usvojen.

Po trećoj tački dnevnog reda, na prijedlog Predsjednika Asocijacije, uvodno izlaganje je podnio stručni saradnik dipl. pravnik Vaso Medin, u bitnom ističući osnovne karakteristike Poslovnika o radu Skupštine i neophodnost postojanja ovog akta za rad i odlučivnje Skupštine, kao i modalitete za normativno rješavanje pojedinih pitanja, od značaja za rad Skupštine.

Pošto nije bilo drugih učesnika u diskusiji, Poslovnik o radu Skupštine je jednoglasno usvojen.

Na prijedlog Predsjednika Asocijacije, tačke dnevnog reda 4. i 5. se spajaju, s tim što upoznaje prisutne sa prijedlogom sastava radnih tijela Skupštine, Upravnog savjeta i Sekretara Upravnog savjeta, u personalnom sastavu kako je dat u radnom materijalu.

Predsjednik Asocijacije je upoznao prisutne i sa prijedlogom sastava radnih tijela Kongresa: Organizacionog odbora i Naučnog odbora, u sastavu kako je to predloženo u materijalu.

Nakon svih diskusija, jednoglasno je donijeta odluka da se Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem organizuje krajem mjeseca oktobra (21-23.) 2016. godine, pod nazivom: „Preventivna pedijatrija kao temelj zdravstvenog sistema“, a da se prijedlozi za kadrovske izmjene radnih tijela i prijedlozi za utvrđivanje tema Kongresa podnose Asocijaciji, u roku od sedam, odnosno deset dana, tj. do 10. juna tekuće godine, koji rok figurira kao krajnji rok. Istovremeno je donijeta odluka kojom se ovlašćuje Sekretarijat Kongresa da preduzme dalje potrebne radnje i postupke oko organizacije Kongresa.

Skupština je završila sa radom u 15,40 časova.

                                           

U Bečićima, 31. 05. 2016. godine                             

 PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Doc dr Nebojša Kavarić

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica