Statut Asocijacije

Na osnovu člana 12. Zakona o nevladinim organizacijama (“Sli.list CG”br:39/2011), osnivačka Skupština Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, na sjednici održanoj dana 24.03.2016. godine, donijela je

 

S T A T U T  

Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore  

 

I/ OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore (u dalje tekstu: Asocijacija), se osniva kao nestranačka i neprofitna nevladina organizacija, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, potreba i interesa, za teritoriju Crne Gore.
Asocijacija se osniva naprincipima dobrovoljnosti, zajedništva i medjusobnog uvažavanja, kao i principima etike.

 

 

Član 2.

 

Asocijacija je udruženje pedijatara, ljekara srodnih grana medicine, kao i drugih zainteresovanih osoba, koji svojim angažovanjem mogu doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, koji žive na teritoriji Crne Gore i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju odredjenih ciljeva i zadataka utvrdjenih ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima, kojima se uredjuju pitanja unutrašnje organizacije i podjele rada i medjusobni odnosi članova Udruženja, a u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

 

Član 3.

 

Asocijacija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proističu iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.
Asocijacija ima žiro račun, broj:555-900 183 88 78-54, koji se vodi kod:Hypo Alpe Adria.
Asocijacija se osniva na neodredjeno vrijeme trajanja.
U svakom gradu Crne Gore i opštinama u kojima postoji pedijatrijska služba, a na zahtjev registrovanih članova Asocijacije, mogu se organizovati podružnice.
Asocijacija se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije i organizacije, u zemlji i inostranstvu.

 

Član 4.

 

Asocijacija ima svoj Statut.
Statutom Asocijacije se uredjuju: naziv, sjedište, područje aktivnosti, oblik djelovanja, ciljevi, zadaci i djelatnoti, oblici i način organizovanja, članstvo i prava i družnosti članstva, organi upravljanja i prava, dužnosti i odgovornosti pojedinih organa, način izbora i trajanja mandata članova organa i nosilaca funkcija, zastupanje i predstavljanje, pitanja o kojima se članovi lično izjašnjavaju i način tog izjašnjavanja i obavještavanja članova, vršenje nadzora i kontrole nad radom organa, način finansiranja, način donošenja Odluka o prestanku i način raspolaganja sredstvima u slučaju prestanka, odlučivanje o udruživanju u srodne organizacije, asocijacije, saveze i udruženja u zemlji, regionu, Evropi i svijetu, način ostvarivanja javnosti rada, način donošenja izmjena i dopuna Statuta i donošenje drugih opštih akata, kao i druga pitanja od značaja za rad, djelovanje i ostvarivanje aktivnosti Asocijacije.

 

Član 5.

 

Naziv Asocijacije je: “Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore”
Naziv Asocijacije na engleskom jeziku je:”Association of Preventivne Pediatrics of Montenegro”.

 

Član 6.

 

Sjedište Asocijacije je u Podgorici, Trg Nikole Kovačević br. 6., u zgradi JZU Dom zdravlja – Podgorica.
Sjedište Asocijacije se, po Odluci Skupštine, i zbog potrebe bolje organizacije, može promijeniti.

 

Član 7.

 

Aktivnost Asocijacije se ostvaruje na području Crne Gore, a po Odluci Skupštine i na osnovu posebnih sporazuma o udruživanju u medjunarodne asocijacije, saveze, udruženja i na području tih asocijacija, u zemlji, regionu, Evropi i svijetu.

 

Član 8.

 

Aktivnost i rad Asocijacije je javan.
Javnost rada Asocijacije se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad Asocijacije, na internet stranici/sajtu Asocijacije.

 

Član 9.

 

Asocijacija ima svoj pečat, prečnika 4,5 cm, u kojem je polukružno upisan naziv Asocijacije, i na englsekom jeziku, kao i sjedište Asocijacije, a u sredini se nalazi posebno dizajniran znak – logotip Asocijacije.
Asocijacija ima svoj memorandum sa natpisom: Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore, 81000 Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 6. tel.020/481-901, Telefax:020/481999.
Asocijacija ima Email adresu:azppcg©gmail.com

 

Član 10.

 

Asocijacija ima svoj štambilj, pravougaonog oblika, koji sadrži: naziv Asocijacije, oznaku zadjelovodni broj i oznaku za datum.

 

Član 11.

 

Tekst naziva, sjedišta, pečata, štambilja, memoranduma, internet/sajt i email Asocijacije, je ispisan na crnogorskom jeziku, ili jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, latiničnim pismom.

 

II/ CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

 

Član 12.

 

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Asocijacija opredjeljuje: zdravstvenu zaštitu djece, omladine i mladih Crne Gore, a naročito:

 1. Rad na preventivnoj pedijatriji na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj), kao i prevenciji masovnih zaraznih i nezaraznih i rijetkih bolesti i oboljenja djece, omladine i mladih.
 2. Rad na definisanju problema u pedijatriji, koji se neopravdano zapostavljaju ili previdjaju od strane medicinske zajednice i struke i društva u cjelini, kako bi svojim djelovanjem doprinijelo njihovoj aktuelizaciji i uspješnijem rješavanju, i da ukaže na savremene trendove u pedijatriji.
 3. Afirmacija preventivne pedijatrije u cjelokupnom sistemu zdravstvene zaštite.
 4. Unapredjenje i razvoj načina i metoda liječenja, u skladu sa zahtjevima savremene medicinske nauke i doktirine.
 5. Učešće u utvrdjivanju i ostvarivanju zdravstvene politike u zemlji i realizacija mjera u oblasti zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.
 6. Razmatranje i predlaganje uvodjenja novih načina i metoda liječenja u preventivnoj pedijatriji, kao i uzajamna pomoć i razmjena iskustava u funkcionisanju ovog sistema, u sklopu cjelokupnog sistema zdravstvene zaštite.
 7. Razvoj i unapredjivanje zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, u skladu sa dostignućima savremenih medicinskih i drugih nauka, potrebama djece, omladine i mladih i mogućnostima Država.
 8. Stvaranje potrebnih uslova za ostvarivanje jednakosti u standardima i normativima liječenja, uslovima rada, neophodnoj medicinskoj i drugoj opremi, a radi obezbjedjivanja i ostvarivanja sistema preventivne pedijatrije.
 9. Koordinacija i saradnja sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore i nadležnim državnim i drugim organima, organima lokalne samouprave, radi zastupanja i ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, u očuvanju i unapredjenju pedijatrijskog modela zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, kroz sistem ugovaranja i dogovaranja.
 10. Motivisanje društvenih i državnih faktora koji uredjuju sistem zdravstvene zaštite, kako bi se unaprijedila zdravstvena politika u vezi sa očuvanjem i unapredjenjem zdravlja djece, omladine i mladih.
 11. Razvijanje, unapredjenje i sprovodjenje svih oblika kontinuirane medicinske edukacije za pedijatre i ljekare drugih srodnih grana, kao i stručnih sastanaka i drugih akcija, radi ostvarivanja navedenih ciljeva, zadataka i djelatnost.
 12. Razvijanje, unapredjenje i ostvarivanje svih oblika saradnje medju registrovanim članovima Asocijacije, na stručnom, društvenom i organizacionom planu, unaprjedjenje stručnog položaja pedijatara i ljekara drugih srodnih grana, kao i rad na njihovoj edukaciji.
 13. Razvijanja, unapredjenje i ostvarivanje svih oblika saradnje i kokrektinih i medjusobno korisnih odnosa, sa svim privrednim subjektima, posebno zdravstvene, stomatološke i farmaceutske službe privrednim subjektima prehrambene, preradjivačke i trgovinske industrije, kao i sredstava javnog informisanja, a radi ostvarivanja ciljeva i zadataka na unapredjenju zdravlja djece, omladine i mladih.
 14. Uspostavljanje kontakata i saradnja sa srodnim odgovarajućim asocijacijama, udruženjima i društvima, posebno naučnim ustanovama i institucijama, u zemlji i inostranstvu, zdravstvenim ustanovama i organizacijama u regionu i okruženju, učešće u radu lokalne, regionalne, evropske i svjetske asocijacije pedijatara, kao i ostvarivanje saradnje i razmjene iskustava, korisnih informacija i donošenja novih inicijativa sa istim.
 15. Povezivanje interdisciplinarnih grana medicine, ali i drugih srodnih struka, koje rade sa djecom, omladinom i mladima i koji, zajedno sa pedijatrija i ljekarima drugih srodnih grana, mogu zajednički da rade na unapredjenju njihovog zdravlja.
 16. Uspostavljanje kontakata i saradnja sa roditeljima i drugim zaintersovanim društvenim činiocima i subjektima, koji imaju želju i opredjeljenje, da podrže i pomognu rad i ostvarivanje postavljenih ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.
 17. Usaglašavanje zajedničkog načina pružanja usluga preventivne pedijatrije, prema trećim licima i na njihov zahtjev, i
 18. Preduzimanje drugih radnji i postupaka u ostvarivanju ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.

Član 13.

 

Svoje ciljeve i zadatke asocijacija ostvaruje kroz sledeće djelatnosti:

 1. Organizovanjem zajedničkih stručnih i naučnih javnih rasprava, sastanaka, skupova, seminara, savjetovanja, simpozijuma, kongresa i drugih oblika rada, radi unaprjedjenja cjelokupnog sistema i prakse u obavljanju preventivne pedijatrije, u zemlji, regionu i inostranstvu.
 2. Realizacijom zajedničkih planova, programa i projekata, koje se odnose na afirmaciju, unapredjenje i razvoj preventivne pedijatrije, načina i metoda liječenja, u skladu sa zahtjevima savrmene medicinske nauke i doktrine.
 3. Pokretanjem inicijativa i predloga za savremenije, kvalitetnije i racionalnije rješavanje pitanja iz oblasti preventivne pedijatrije.
 4. Organizovanjem izdavačke djelatnosti, izdavanjem stručnih časopisa i publikacija i obavljanjem drugih informativnih djelatnosti, i
 5. Organizovanjem i ostvarivanjem drugih djelatnosti i oblika organizovanja rada i angažovanja, od interesa za Asocijaciju, a radi ostvarivanja postavljenijh ciljeva i zadataka Asocijacije.

III/ UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA 

 

Član 14.

Organi Asocijacije su:

 1. Skupština Asocijacije, i
 2. Lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik

Član 15.

 

Skupština Asocijacije je najviši organ upravljanja.
Skupštinu čine svi registrovani članovi Asocijacije, pedijatri i ljekari srodnih grana medicine i druge zaintersovane osobe, koje svojim angažovanjem doprinose poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih, a koji žive na teritoriji Crne Gore.

 

Član 16.

 

Skupština odlučuje o najvažnijim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Asocijacije, i kao najviši organ upravljanja:

 1. Donosi Statut i izmjene i dopune Statuta.
 2. Bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje-Predsjednika.
 3. Bira i razrješava i druge organe Asocijacije, stalna i povremena radna tijela, ukoliko se steknu uslovi za njihovo formiranje.
 4. Razmatra i odlučuje o pitanjima vezanim za statusne promjene i opšte stanje u Asocijaciji, u vezi sa ostvarivanjem njenih ciljeva, zadataka i djelatnosti.
 5. Usvaja Plan rada Asocijacije za narednu – tekuću godinu, kao i Izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu.
 6. Usvaja godišnji finansijski izvještaj.
 7. Odlučuje o udruživanju Asocijacije u saveze i druge oblike povezivanja, kao i učlanjenja u medjunarodne asocijacije i organizacije.
 8. Odlučuje o promjeni ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije, prestanku rada Asocijacije i raspodjeli preostale imovine Asocijacije.
 9. Odlučuje o visini članarine.
 10. Donosi Poslovnik o radu Skupštine.
 11. Daje autentična tumačenja i mišljenja o odredbama ovog Statuta.
 12. Odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrdjena nadležnost drugih organa, i
 13. Obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.

Član 17.

 

Skupština može biti redovna i vanredna.
Skuština se redovno saziva jednom u toku kalendarske godine.
Vanredna sjednica Skupštine se zakazuje na inicijativu koju podnese u pisanom obliku, najmanje 1/3 ukupnog broja registrovanih članova, najkasnije u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

 

Član 18.

 

Sjednica Skuštine se saziva pisanim objavještenjem o mjestu i vremenu održavanja i predlogom dnevnog reda.
Sjednicom Skupštine predsjedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice, većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 19.

 

Skupština može da zasijeda i odlučuje, ako je prisutno 50% plus jedan (natpolovična-prosta većina), ukupnog broja registrovanih članova Asocijacije.
Skupština može da zasijeda i odlučuje i ako joj prisustvuju članovi Asocijacije koji su opunomoćeni predstavnici preko 50% ukupnog broja registrovanih članova Asocijacije.

 

Član 20.

 

Ako se Skupština nije mogla održati, zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku od 7 dana, sa istim dnevnim redom.

 

Član 21.

 

Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik o radu i Odluku o prestanku rada Asocijacije, Skupština donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja registrovanih, ili opunomoćenih članova Asocijacije.
Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta, može pokrenuti svaki registrovani član Asocijacije, kao i lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik.

 

Član 22.

 

O drugim pitanjima iz svoje nadležnosti iz člana 15 ovog Statuta, Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova Asocijacije.

 

Član 23.

 

Skupština odlučuje javnim glasanjem koje se vrši dizanjem ruke, ili izjašnjavanje putem poimenične prozivke.
Skupština odlučuje tajnim glasanjem, kad to zahtijeva najmanje 50% plus jedan registrovanih članova Asocijacije.
Tajno glasanje se vrši putem glasačkih lističa.

 

Član 24.

 

Odsutni član može glasati pisanim putem.
Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda, punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do početka njenog održavanja.
Predsjedavajući je dužan da upozna članove koji su prisutni, kako je glasao odsutni član.

 

Član 25.

 

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

 1. Oslobadjanja od osredjenih obaveza i odgovornosti tog člana.
 2. O utvrdjivanju zahtjeva koji ima u odnosu na tog člana.
 3. O pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana, i
 4. U drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Asocijacije.

Kada je interes člana iza tačke 4 prethodnog stava, protiv interesa Asocijacije, cijeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.
Isključenje prava glasa članova, odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

 

Član 26.

 

Na svakoj sjednici Skupštine, vodi se zapisnik o radu.
U zapisnik se unose osnovni podaci o radu, a naročito: mjesto i dan održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova, lično ime predsjedavajućeg, lično ime zapisničara, tog rada naročito pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja, rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka, izdvojenja mišljenja članova i vrijeme završetka.

 

Član 27.

 

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.
Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

 

Član 28.

 

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.
Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

 

Član 29.

 

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika, po njegovom sastvljanju i potpisivanju.
Zapisnik o radu Skupštine, čuva se u Arhivi Asocijacije, kao dokument trajne vrijednosti.

 

Član 30.

 

Bliže odredbe o radu Skupštine, uredjuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 31.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik, bira se Odlukom Skupštine Asocijacije, na mandatni period od 4 (četiri) godine.
Odlukom iz stava 1. ovog člana, utvrdjuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika Asocijacije.

 

Član 32.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik:

 1. Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje, u ime i za račun Asocijacije.
 2. Odgovara za zakonitost rada.
 3. Vodi poslove Asocijacije saglasno odlukama Skupštine.
 4. Podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja.
 5. Predlaže Program rada Asocijacije.
 6. Izvršava odluke i sprovodi zaključke Skupštine.
 7. Predlaže Skupštini obrazovanje stalnih i povremenih radnih tijela i obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje cijeljava, zadataka i djelatnosti Asocijacije.
 8. Predlaže Skupštini učlanjenje Asocijacije u medjunarodne asocijacije i organizacije i stara se o ostvarivanju odnos medjunarodne i druge saradnje Asocijacije.
 9. Stara se o ostvarivanju odnosa Asocijacije sa odgovarajućim asocijacijama i organizacijama.
 10. Predlaže Statut, izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata.
 11. Predlaže visinu članarine, i
 12. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Asocijacije, kojima se provode ciljevi, zadaci i djelatnosti Asocijacije.

Član 33.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik, odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi usmene i pismene izvještaje o radu.
Za svaku sjednicu Skupštine, Predsjednik je dužan podnijeti izvještaj o radu, za period izmedju dvije sjednice.

 

Član 34.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik, može biti razriješen funkcije, u sledećim slučajevima:

 1. Ako postoje gubici u poslovanju Asocijacije.
 2. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom, ili prekoračanjem ovlašćenja, nanese štetu Asocijaciji, ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
 3. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svoje nadležnosti i djelokruga rada.
 4. Ako ne poštuje i ne izvršava obaveze utvrdjene odredbama ovog Statuta, ili narušava ugled Asocijacije.
 5. Ako se ogluši o kodeks i ljekarsku etiku, na osnovu konačne odluke Ljekarske komore, ili nadležnog državnog organa.
 6. Ako mu prestane članstvo u Asocijaciji, i
 7. U drugim slučajevima utvrdjenim Zakonom.

Član 35.

 

O razrješenju lica ovlašćenog za zastupanje – Predsjednika, odlučuje Skupština Asocijacije.
Odluka Skupštine iz prethodnog stava, je konačna.

 

IV/ ČLANSTVO, PRAVA I DUŽNOSTI

 

Član 36.

 

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi-ice Asocijacije, ukoliko prihvataju ciljeve, zadatkei djelatnosti definisane Statutom Asocijacije, na osnovu preporuke jednog od članova.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Asocijacije, većinom glasova registrovanih članova.
Član Asocijacije mora biti registrovan, odnosno mora imati prebivalište, na teritoriji Crne Gore i da ispunjava uslove podobnosti propisane Zakonom i obim Statutom.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
O evidenciji članova Asocijacije vodi se Registar članova.

 

Član 37.

 

Članovi Asocijacije su pedijatri, ljekari grana medicine srodnih pedijatriji, kao i lica iz drugih profesija, pod uslovom da prirodom posla mogu doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.
Članovi Asocijacije mogu biti i članovi po pozivu, bez prava odlučivanja, a to su predstavici: Ministarstva zdravlja Crne Gore, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Javne apotekarske ustanove “Montefarm” Crne Gore, Društva ljekara Crne Gore, Ljekarske, stomatološke i farmaceutske komore Crne Gore, Udruženja zdravstvenih radnika – doktora medicine Crne Gore, …

 

 

Član 38.

 

 

Član Asocijacije može istupiti iz članstva, davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Asocijaciji prestaje i na osnovu Odluke Skupštine, u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta, ili narušavanja ugleda Asocijacije.
Inicijativu za isključenje iz Asocijacije, može da podnese svaki član Asocijacije.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Asocijaciji.
Članstvo u Asocijaciji prestaje smrću člana – danom smrti.
Prestanak članstva sprovodi se brisanjem iz Registra Asocijacije.

 

Član 39.

 

Članovi Asocijacije ostvaruju svoja prava i družnosti, angažovanjem i radom na ostvarivanju ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije kao i učešćem u izboru i radu organa Asocijacije.
Članovi Asocijacije imaju pravo i družnost, da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima, aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.
 2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Asocijacije.
 3. Bira i da bude biran u organe Asocijacije.
 4. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Asocijacije.
 5. Daje primjedbe, predloge i mišljenja u radu i na rad organa i tijela Asocijacije, u vezi sa ostvarivanjem ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije.
 6. Sprovodi odredbe Statuta i drugih akata i usvojenih odluka i zaključaka.
 7. Učestvuje u predlaganju, donošenju i sprovodjenju planova i programa Asocijacije.
 8. Usmjerava i uskladjuje medjusobne odnose i zajedničke potrebe i interese.
 9. Plaća propisanu članarinu, i
 10. Obavlja i druge poslove, u skladu sa svojom strukom i zanimanjem i sposobnošću, koje mu povjeri Skupština Asocijacije.

 

V/ FINANSIRANJE, IMOVINA, STICANJE I KORIŠĆENJE SREDSTAVA

 

Član 40.

 

Asocijacija stiče imovinu od članarina, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavština, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne djelatnosti, zavještanja domaćih pravnih i fizičkih lica, pomoći drugih asocijacija, udruženja i organizacija, prihoda od izdavačke i druge djelatnosti i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

 

Član 41.

 

Asocijacija može sticati novčana sredstva, materijalna prava i stvari.
Asocijacija ne smije sticati sredstva i koristi radi ostvarivanja ili raspodjele i podjele osnivačima, članovima Aosicijacije, članovima organa Asocijacije, zaposlenim, kao i licima i srodnicima tih lica, u skladu sa zakonom.
Imovina Asocijacije može se koristiti za naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva, zadataka i djelatnosti Asocijacije, ugovorene obaveze, isplatu zarada, naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada, davanje prigodnih nagrada, kao i drugih naknada u skladu sa Statutom i projektnim aktivnostima.

 

Član 42.

 

Asocijacija obavlja materijalno-finansijsko poslovanje u skladu sa zakonom, a novčana sredstva vodi preko žiro računa Asocijacije, koji se vodi kod nadležne poslovne banke.

 

Član 43.

 

Asocijacija može, u okviru svoje djelatnosti, obavljati i privrednu djelatnost, ako se za to steknu odgovarajući opravdani uslovi, po Odluci Skupštine Asocijacije i u skladu sa zakonom.

 

Član 44.

 

Asocijacija može, za ostvarivanje svojih ciljeva, zadataka i djelatnosti zapošljavati službenike, prema aktu o sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi Skupština Asocijacije, u skladu sa zakonom.

 

 

 

VI/ PRESTANAK RADA

 

Član 45.

 

Asocijacija može prestati sa radom na osnovu volje članova i Odluke Skupštine Asocijacije, ili po sili zakona.
Asocijacija prestaje sa radom po volji članova, ukoliko takvu Odluku donese Skupština Asocijacije, dvotrečinskom većinom ukupnog broja registrovanih ili opunomoćenih članova Asocijacije, a po predlogu najmanje jedne polovine svih registrovanih članova Asocijacije.

 

Član 46.

 

Odlukom Skupštine Asocijacije o prestanku rada, odredjuje se i raspodjela imovine Asocijacije, u skladu sa zakonom.

 

 

 

VII/PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

 

Član 47.

 

Statut i izmjene i dopune Statuta, donose se na način i po postupku koji je predvidjen za njihovo donošenje, a na osnovu statutarne Odluke.
Inicijativu i predlog za izmjene i dopune Statuta, podnose se u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

 

Član 48.

 

O donošenju Statuta, kao i izmjenama i dopunama Statuta, obavještava se nadležni državni organ za registraciju, na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Član 49.

 

Na sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

 

 

Član 50.

 

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa Asocijacije u Registar Udruženja.